Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما کرمان


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما کرمان اصفهان 812,000 ریال 2,932,000 ریال 442,000 ریال 1,502,000 ریال 146,000 ریال 358,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان اهواز 2,012,000 ریال 2,148,000 ریال 1,527,000 ریال 1,629,000 ریال 265,000 ریال 278,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان تبریز 2,707,000 ریال 2,890,000 ریال 2,048,000 ریال 2,186,000 ریال 334,000 ریال 353,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان تهران 1,024,000 ریال 3,886,000 ریال 548,000 ریال 2,684,000 ریال 167,000 ریال 453,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان زاهدان 706,000 ریال 2,614,000 ریال 389,000 ریال 1,343,000 ریال 135,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان شیراز 659,000 ریال 2,381,000 ریال 365,000 ریال 1,805,000 ریال 127,000 ریال 303,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان مشهد 1,099,000 ریال 3,396,000 ریال 841,000 ریال 2,565,000 ریال 173,000 ریال 403,000 ریال
بلیط هواپیما کرمان کیش 950,000 ریال 2,095,000 ریال 611,000 ریال 1,589,000 ریال 159,000 ریال 273,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:00 کیش ایر 7470 ایرباس A320 کیشبه موقع
08:10 ماهان 1051 ایرباس A300 تهرانبه موقع
10:50 ماهان 4561 بی آ ایی 146 تبریزبه موقع
13:15 ماهان 1058 ایرباس A300 مشهدبه موقع
13:20 ماهان 4561 بی آ ایی 146 اصفهانبه موقع
18:20 ماهان 1055 ایرباس A300 تهرانبه موقع
22:00 ماهان 1079 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
23:40 ماهان 1053 ایرباس A300 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
05:30 ماهان 1050 ایرباس A300 تهرانبه موقع
06:00 ماهان 4560 بی آ ایی 146 تبریزبه موقع
06:00 ماهان 4560 بی آ ایی 146 اصفهانبه موقع
10:00 کیش ایر 7471 ایرباس A320 کیشبه موقع
10:50 ماهان 1059 ایرباس A300 مشهدبه موقع
15:40 ماهان 1054 ایرباس A300 تهرانبه موقع
19:20 ماهان 1078 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
21:00 ماهان 1052 ایرباس A300 تهرانبه موقع