Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما اصفهان


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما اصفهان آبادان 659,000 ریال 2,614,000 ریال 365,000 ریال 1,805,000 ریال 129,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان اهواز 706,000 ریال 2,614,000 ریال 389,000 ریال 1,916,000 ریال 135,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان بندرعباس 1,024,000 ریال 3,886,000 ریال 548,000 ریال 2,727,000 ریال 167,000 ریال 453,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان بندرماهشهر 781,000 ریال 2,477,000 ریال 434,000 ریال 1,876,000 ریال 127,000 ریال 311,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان بوشهر 706,000 ریال 2,614,000 ریال 389,000 ریال 1,343,000 ریال 135,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان تبریز 918,000 ریال 3,568,000 ریال 495,000 ریال 1,820,000 ریال 156,000 ریال 421,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان تهران 592,000 ریال 2,614,000 ریال 389,000 ریال 1,884,000 ریال 114,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان دزفول 897,000 ریال 2,890,000 ریال 692,000 ریال 2,186,000 ریال 154,000 ریال 353,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان رشت 865,000 ریال 2,763,000 ریال 668,000 ریال 2,091,000 ریال 151,000 ریال 341,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان زاهدان 1,130,000 ریال 4,204,000 ریال 601,000 ریال 2,138,000 ریال 177,000 ریال 485,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان شیراز 675,000 ریال 2,614,000 ریال 373,000 ریال 1,844,000 ریال 131,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان عسلویه 918,000 ریال 2,954,000 ریال 503,000 ریال 2,234,000 ریال 156,000 ریال 360,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان قشم 754,000 ریال 2,909,000 ریال 610,000 ریال 1,491,000 ریال 121,000 ریال 355,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان مشهد 745,000 ریال 4,204,000 ریال 559,000 ریال 2,862,000 ریال 120,000 ریال 485,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان کرمان 812,000 ریال 2,932,000 ریال 442,000 ریال 1,502,000 ریال 146,000 ریال 358,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان کرمانشاه 812,000 ریال 2,932,000 ریال 442,000 ریال 1,502,000 ریال 145,000 ریال 357,000 ریال
بلیط هواپیما اصفهان کیش 918,000 ریال 3,568,000 ریال 495,000 ریال 1,820,000 ریال 156,000 ریال 421,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
05:35 ایران ایرتور 942 بوئینگ MD80 مشهدکنسل
05:35 قشم ایر 1280 فوکر 100 تهرانبه موقع
06:00 ماهان 4560 بی آ ایی 146 کرمانبه موقع
08:15 کیش ایر 7439 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
08:25 کاسپین 4306 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخیر
08:30 معراج 2863 ایرباس A320 مشهدبه موقع
09:05 کیش ایر 7497 بوئینگ MD82 تهرانبا تعجیل
09:10 ایران ایر 391 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
10:15 ایران ایرتور 8042 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
10:50 ماهان 4561 بی آ ایی 146 تبریزبه موقع
11:50 نفت ایران 2623 فوکر 100 اهوازبه موقع
12:05 قشم ایر 1284 فوکر 100 تهرانبه موقع
12:25 کاسپین 4326 بوئینگ MD83 عسلویهبه موقع
12:30 کاسپین 4358 بوئینگ MD83 مشهدبا تاخیر
12:35 قشم ایر 1205 فوکر 100 مشهدکنسل
13:00 آتا 5255 بوئینگ 300-737 مشهدبه موقع
13:45 کیش ایر 7447 بوئینگ MD82 مشهدبا تاخیر
15:30 کیش ایر 7422 بوئینگ MD82 کیشبا تاخیر
16:30 آتا 5271 نامشخص مشهدبه موقع
18:00 ایران ایر 421 بوئینگ MD80 کیشبه موقع
18:30 آسمان 3755 ای تی آر 72 شیرازبه موقع
19:00 قشم ایر 1261 فوکر 100 قشمبه موقع
20:00 نفت ایران 2625 فوکر 100 اهوازبه موقع
21:00 قشم ایر 1282 فوکر 100 تهرانبه موقع
21:15 ایران ایر 238 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
22:00 آسمان 3760 ای تی آر 72 آبادانبه موقع
22:10 ماهان 4531 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
06:00 ماهان 4530 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
07:15 قشم ایر 1281 فوکر 100 تهرانبه موقع
08:00 ایران ایرتور 943 بوئینگ MD80 مشهدکنسل
08:10 ماهان 4560 بی آ ایی 146 تبریزبه موقع
10:15 کاسپین 4359 بوئینگ MD83 مشهدبا تاخیر
10:30 کیش ایر 7440 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
11:15 معراج 2862 ایرباس A320 مشهدبه موقع
11:15 کیش ایر 7446 بوئینگ MD82 مشهدبا تاخیر
11:35 ایران ایر 390 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
12:45 ایران ایرتور 8043 بوئینگ MD80 مشهدبا تاخیر
13:20 ماهان 4561 بی آ ایی 146 کرمانبه موقع
13:30 نفت ایران 2622 فوکر 100 اهوازبه موقع
13:45 قشم ایر 1285 فوکر 100 تهرانبه موقع
14:45 کاسپین 4307 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
14:55 قشم ایر 1204 فوکر 100 مشهدکنسل
15:30 آتا 5256 بوئینگ 300-737 مشهدبا تاخیر
16:00 کیش ایر 7496 بوئینگ MD82 تهرانبا تاخیر
17:45 کیش ایر 7423 بوئینگ MD82 کیشبا تاخیر
19:00 آتا 5272 نامشخص مشهدبه موقع
20:05 ایران ایر 420 بوئینگ MD80 کیشبه موقع
20:15 آسمان 3759 ای تی آر 72 آبادانبه موقع
21:20 قشم ایر 1260 فوکر 100 قشمبه موقع
21:30 نفت ایران 2624 فوکر 100 اهوازبه موقع
22:40 قشم ایر 1283 فوکر 100 تهرانبه موقع
23:00 ایران ایر 239 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
23:55 آسمان 3756 ای تی آر 72 شیرازبه موقع